12 Stappen programma

De twaalf stappen.

Het twaalf stappen programma ofwel “12 en 12”, is  het herstelprogramma waar AA al decennia lang gebruik van maakt.

Hierin staan de twaalf ”stappen” die als handvat dienen naar een nuchter en zinvol leven.
Bij iedere meeting wordt een stap behandeld waar we met elkaar over praten, en onze ervaring delen.

De twaalf stappen zijn:

1. We erkenden dat we machteloos stonden tegenover de alcohol, en dat ons leven stuurloos was geworden.

2. We kwamen ertoe te geloven dat een macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken.

3. We besloten onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God, zoals wij hem persoonlijk ervaren.

4. We maakten een diepgaande en onbevreesde morele balans op van onszelf.

5. We erkenden tegenover onszelf, en tegenover God de precieze aard van onze fouten.

6. We waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.

7. We vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.

8. We maakten een lijst van alle personen die we hadden gekwetst  en waren  bereid om het bij hen allen goed te maken.

9. We maakten het, waar dit mogelijk was,  rechtstreeks weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.

10. We gingen door met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en als we fout waren erkenden we dit direct.

11. We trachtten door gebed en meditatie ons bewuste contact met God, zoals wij Hem begrepen, te verbeteren en baden Hem enkel ons Zijn wil voor ons te doen kennen en om de kracht die te volbrengen.

12. Nu deze stappen ons tot spiritueel ontwaken hebben geleid, hebben we geprobeerd deze boodschap aan alcoholisten door te geven
en deze principes in al ons doen en laten toe te p
assen.

 

Naast de stappen, zijn er ook de tradities.
Dit zijn zeg maar de  spelregels waar iedere groep zich aan zou moeten houden.

 

De twaalf tradities.

 

1. Ons gemeenschappelijk welzijn moet op de eerste plaats staan; persoonlijk herstel is afhankelijk van de eenheid in AA.

2. Wij erkennen in onze groep slechts één uiteindelijke autoriteit, een liefhebbende God, zoals Hij zich openbaart in het geweten van onze groep.

3. Het enige vereiste voor AA-lidmaatschap is het verlangen op te houden met drinken.

4. Elke groep moet autonoom zijn, behalve in zaken die andere groepen raken of AA als geheel betreffen.

5. Elke groep heeft slechts één hoofddoel – haar boodschap uitdragen aan de alcoholist die nog steeds lijdt.

6. Een AA-groep mag nooit enige relatie of initiatief van buiten ondersteunen, financieren of de naam van AA ermee verbinden, zodat problemen rond geld, eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden.

7. Elke AA-groep moet zichzelf volkomen bedruipen en bijdragen van buitenaf afwijzen.

8. AA moet altijd niet-professioneel blijven, maar onze dienstencentra mogen bijzondere medewerkers in dienst nemen.

9. AA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij mogen wel dienstenbureaus of comités in het leven roepen, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan degenen die zij dienen.

10. Anonieme Alcoholisten heeft geen mening over aangelegenheden buiten AA; daarom mag de naam van AA nooit betrokken raken in enig publiek meningsverschil.

11. Ons beleid ten aanzien van publiciteit is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame; tegenover de pers, radio en televisie moeten wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven.

12. Anonimiteit is de geestelijke grondslag van al onze Tradities; deze herinnert ons eraan dat principes voorrang hebben boven persoonlijke belangen.